Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
MALÝ TESTÍK  ukáe, kdo má v hlav uivo 3. tídy a kdo tam má mezery…
 
Moji milí áci,
 
prázdniny uplynuly jako voda v horské bystin a my u jsme nabhli do nového školního roku. Prázdninové vánky však asto z ákovských hlav ást nabytých vdomostí vyfoukají a zbytek s sebou odnesou vody koupališ. Abyste se pesvdili, jaký osud postihl vdomosti ve vašich hlavách, vyešte si následující test obsahující pravopisné jevy, které jsme v minulém školním roce probrali.
 
Zamte se na slova vytištná tun. Nkterá jsou napsána správn, jiná obsahují chyták . Pokuste se chyby odhalit a slova, která chyby obsahují, napsat správn. Tato slova pak najdete v ešení za testem. Nepochybuji o vaší poctivosti. Jist si správnost svého ešení zkontrolujete, a budete mít test vypracovaný, protoe nepochybn není ve vašem zájmu, abyste obelhávali sami sebe. Za testem také najdete ohodnocení  svých znalostí eského pravopisu.
Pipraveni? Tak tedy hodn úspch!
 
1. Nejjednoduší  by bylo, kdyby sis vzpoml    , v kolik hodin ranní autobus odjídí.
2. Kdy  kytarista uhodil do strun, pozbíral jsem všechnu odvahu, vztal jsem ze idle a zaal      zpívat.
3. Zkušen uchopil skumavku, protepal její obsah, prohlédl si ho proti svtlu, ale zejm      
    nebyl s výsledkem svého výskumu spokojen.
4. Snaili jsme se v paíšských obchodech dorozumnt  nmecky, ale francouští  obchodníci
    pro naše snahy nejevili ádné porozumní.
5. Uvdome si, e naši sportovci dobili v Pekingu cenné medaile.
6. V týdeníku Kvty jsem si peetla lánek o Jelenním píkopu v Praze.
7. Kup m v obchod kousek mkého  sýra a hlávku raného salátu.
8. Jejich obtí bylo velé, ale zdálo se m, e mezi nimi vládne njaké napjetí.
9. Tamnjší  krkonoští  obyvatelé jsou schopni obtí, aby netknutou pírodu ochránili.
10. Mi  to neíkej, já vím, e jeho rozhodnutí asto bývají bezubá.
11. Záhon osázený pomnkami tvoil rovnoramenný trojúhelník.
12. Kde jinde bys chtl mlýt obilí ,kdy ne ve mlýn?
13.  Kdy napíšeme tuto vtu, budeme ji sto urit, kdo z koho.
 
Peetli jste si všechny vty pozorn? Jestlie jste si svým ešením jisti, podívejte se do následujících výsledk a zjistíte, kde na vás byly nastraeny chyby.
 
SPRÁVNÉ   EŠENÍ
 
1. Nejjednodušší……vzpomnl…
2. …posbíral… vstal…
3. …zkumavku…výzkumu…
4. …paíských…dorozumt…francouzští…
5. Uvdomme si… dobyli…
6. …o Jelením …
7. Kup mn…mkkého…
8. …objetí…zdálo se mn…naptí…
9. Tamjší krkonošští…
10. MN to neíkej…bezzubá.
11….pomnnkami…
12. …mlít…
13. … (budeme) s to…  kdo s koho.
 
V testu na vás íhalo 38 pravopisných jev.
 
HODNOCENÍ
 
Jestlie jste nechybovali vbec nebo pouze jednou, pak vám blahopeji, vaše znalosti jsou výborné.
Chvalitebné znalosti má ten, kdo chyboval ve 2 a  5 pípadech.
Jako dobré lze oznait znalosti toho, kdo se dopustil 6 a  10 chyb.
Ten, kdo udlal  11 a  19 chyb, má znalosti pouze dostatené.
No a ten, na jeho kont lze najít 20 a více chyb, by se ml radji poohlédnout, zda letošní 3.b nepijímá ješt áky…
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
 
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
 
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5
 
 
 
 
 
 


Komente
Posledn koment: 18.09.2008  19:23
 Datum
Jmno
Tma
 18.09.  19:23 jisuch53
 16.09.  07:40 Lia
 12.09.  14:17 wiki
 12.09.  11:41 Lia
 11.09.  17:03 Gabi-florka
 11.09.  08:43 Meg
 10.09.  19:12 Miloua Gbince
 10.09.  18:01 Gabi-florka panelce Mle a Zdenice....
 10.09.  12:49 Miloua
 10.09.  11:49 Karlou
 10.09.  11:17 Rena Wik, Meg
 10.09.  09:58 wiki
 10.09.  07:39 Meg u jsem tady
 09.09.  17:36 Miloua Ivovi
 09.09.  17:26 Rena Dan
 09.09.  17:22 Juana Pan ucitelce
 09.09.  16:16 Dana Ren - jak to vlastn je
 09.09.  14:05 Lia Pozd ale pece Miloue
 09.09.  12:31 Miloua Pozd, ale pece!
 09.09.  11:28 denda04 Megieeeeeee
 09.09.  08:29 Meg
 09.09.  08:12 Lia pro Jelenu
 09.09.  00:02 Rena Ivovi
 08.09.  23:54 Rena Dan a Jelen
 08.09.  23:26 Ivo
 08.09.  22:05 Jelena
 08.09.  21:40 Lia Pro pani uitelku
 08.09.  21:35 Lia
 08.09.  21:27 Dana Mil pan uitelce
 08.09.  18:36 Jisuch a Rindo.
 08.09.  18:15 denda04 p. uitelce
 08.09.  18:08 Rena Omluvenka
 08.09.  18:06 Karla I. testk
 08.09.  16:55 Jelena
 08.09.  16:30 Vesuvanka dky :-)))
 08.09.  15:32 jisuch53
 08.09.  15:28 Rindo Hur
 08.09.  15:23 Lia
 08.09.  13:55 Rena eptno jen pan uitelce
 08.09.  13:37 Rena eptno jen pro Dendu!
 08.09.  13:27 Dana pan uitelce Mle
 08.09.  12:34 Jitka I.
 08.09.  11:58 denda04 Riiiiiii
 08.09.  11:08 Rena Dend
 08.09.  10:54 Rena
 08.09.  10:38 hera
 08.09.  09:38 marhorn
 08.09.  09:36 denda04
 08.09.  09:28 Kopiva.
 08.09.  03:24 Juana