Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Asijská kuchyn - Základem je rýe
 
Pravidla asijských tradic
Jednoduchá a zdravá, taková je japonská kuchyn. Japonské stolování má celou adu pravidel, která se dodrují po celá staletí, a výrazn se jimi odlišuje nejen od evropských zvyklostí, ale i od ostatních východních a jihovýchodních asijských tradic.
 
Podávání jídla nebylo dlouho v Japonsku jen záleitostí nasycení tla, mlo být i potravou pro duši, do úpravy tabule a zpsobu stolování se promítala filozofie. Tak tomu aspo bylo po staletí. Moderní doba u mnohé smazala, i Japonci holdují polotovarm a instantním výrobkm, ale tradiní kuchyn stále existuje. Shodn s okolními kuchynmi pouívají Japonci tyinky, ídí se však pitom celým souborem zákaz a píkaz: Devné hlky se nesmjí olizovat, nesmí se jimi ukazovat, nemá se jimi dloubat do pokrmu, ponoit je, i dokonce s jejich pomocí pokrm míchat. Kdy v tyinkách hostitel nabídne sousto hostu, nesmí je piblíit a ke rtm, vbec je zcela nepípustné tyinky s potravou hluboko zasunout do úst. Japonský pokrm má být dokonalý nejen chuov, ale i esteticky. íká se, e mnohé jemné chuové nuance zstanou Evropanm utajeny, Japonec prý rozezná i to, e pi píprav pokrmu byla pouita nevhodná voda. Však také na rozdíl od jiných národ pouívají Japonci minimum tuk, jejich kuchaské umní doslova a do písmene spoívá na vod. Pokud v japonských pokrmech tuk najdete, jde vtšinou o jídlo cizího pvodu. Napíklad tempura, která je povaována za typické japonské jídlo, je pvodu portugalského. Název vychází ze slova tempero - as a vyjaduje pípravu pokrmu, spoívající v dlouhém dkladném smaení.
 
Základem je rýe
Základem japonské kuchyn je pochopiteln rýe. Podle toho, jak dokáe uvait rýi, se dokonce posuzuje dovednost hospodyn. Existují dv základní úpravy:
 
pi mizutaki se k rýi pidá odmené mnoství vody hned na zaátku,
pi jutaki se nejprve uvede do varu voda a pak se pidá rýe.
 
Mnoství pouité vody má být o ptinu vtší ne mnoství rýe, skutený odborník však uruje mnoství vody podle kvality rýe. Dleité je, e etné japonské kultivary obsahují více škrobu, take rýe je po uvaení siln lepkavá. Rýí, která je u nás bn k dostání, ji v podstat nahradit nelze. Typickým jídlem je kama meši (rýe s koením), které si kadý stolovník pipravuje ve zvláštním hrnci kama, z rýe se pipravují pedkrmy, jako koule onigiri se podává za studena s ajem, vyrábí se z ní víno saké i ocet. Rýí samozejm také zaíná den. Pi tradiní japonské snídaní (óšoku) je umístna vlevo na podnosu, vpravo pak je polévka. Tyinky jsou poloeny ped miskami napí. Na malých miskách jsou písady k rýi, souástí ranního stolování mohou být i vejce nebo vajené omelety.
 
Rýové víno saké -
nco k jeho podávání. Na stl se pináší ve zvláštních nádobách, oháté na 40 - 42 stup Celsia a podává se jako aperitiv. Je neslušné nalít si saké sám. Hosta obvykle obsluhuje hostitel, pohárek se má uchopit do pravé ruky a levou podepít. Host me nalít ostatním spolustolovníkm. Nejrozšíenjším nápojem však je v Japonsku aj, jeho podávání pi sloitých ajových obadech vycházejících z obad náboenských je legendární, ale o tom jsme ji psali v jiném lánku - tak jen pipomínáme:
 
"Pi a-no-ju si byli všichni rovni, hostitel i host, nejvyšší daimjó i obyejný samuraj. Nejprve zkoumala, jak manel upravil kvtiny. Vybral si kvt jediné bílé plané re a na zelený list kápl osamlou krpj vody, kvtinu pak poloil na ervenavé kameny. Podzim pichází, naznaoval eí kvtu, nelkej nad asem jesen, dobou odumírání, kdy se zem ukládá ke spánku...
Brzy zmizí krpj i ta re, jen kameny zstanou - brzy se ztratíš ty i já, jen kameny zstanou...
Zahájil závrenou ást obadu. Zrun nabral pesn stanovené mnoství zeleného prášku a nasypal ho do porcelánového šálku bez ouška. Nad devným uhlím syela prastará litinová konvice. Se stejným klidným šarmem Buntaró do šálku nalil vroucí vodu, znovu konev vrátil na trojnoku a prášek jemn našlehal s vodou bambusovou metlikou, aby vše dokonale promísil. Pak pidal líci studené vody, uklonil se Mariko, která kleela naproti nmu a nabídl jí šálek. Uklonila se a se stejn vytíbenou elegancí jej uchopila. Uznale pohlédla na zelenou tekutinu, upila ti doušky, oddechla si, znovu se napila a do dna a vrátila mu šálek zpt. Pokraoval v symetrii obadné pípravy aje a znovu jí nabídl. Poprosila ho, aby nyní ochutnal sám, tak jak se od ní oekávalo. Napil se, po chvilce znovu a šálek vyprázdnil. Pak pipravil tetí a tvrtý. Další zdvoile odmítla. S velikou péí šálek obadn umyl a osušil dokonale istou bavlnnou utrkou, a obojí uloil. Uklonil se jí a ona úklonu optovala. a-no-ju byl u konce."
 
Celkov je japonská kuchyn velice zdravá, vedle rýe obsahuje velké mnoství ryb, dar moe a zeleniny, úprava je vesms velmi jednoduchá: krátkým povaením i podušením.
 
Samozejmostí je syrová potrava, zejména ryby. Japonci si to mohou jako ostrovní zem dovolit, vdy mají na rozdíl od nás vdy erstvé zásoby. Pokud chcete nco takového poznat u nás, volte podnik s rozmyslem. Stará ryba me být zdraví nebezpená.
 

Lenka Látalová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.05.2018  10:38
 Datum
Jmno
Tma
 27.05.  10:38 oga jankov