Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek druhý z "ledových" mu - Servác
 
Jeho jméno je odvozeno od latinského slova servare znaícího uchovávat. Znamená tedy piblin stráce nebo ten, který uchovává. Servác je dnes pipomínán i v kalendái svtovém a je patronem Maastrichtu. Je patronem zámeník a stola a modlí se k nmu lidé postiení revmatismem, bolestmi nohou a pi horece. Je také vzýván, aby pomohl proti mrazu, který v tchto dnech nezván pichází.  
 
O Servácov ivot existuje málo historických údaj.  Pocházel pravdpodobn z Arménie. Zprvu il svtským ivotem a knzem se stal a pozdji. V roce 335 se seznámil s Atanášem v Trevíru, který tam byl ve vyhnanství a stali se páteli. Kolem roku 340 byl Servác jmenován biskupem v Tongernu v Belgii. Úastnil se etných synod, nap. v Sardice (Sofii), v Thrácii po boku Atanáše (roku 343 - 344); v Rimini (roku 359). Na tchto synodách horliv obhajoval katolickou víru proti Ariánm. Také byl azen mezi nejtvrdší odprce arianismu.
 
Národy stední a západní Evropy tou dobou trply divokými nájezdy pohanských Hun. Biskup Servác pedvídal hrozící nebezpeí i pro jeho diecézi. Stále napomínal k pokání a snail se alespo sám konat kající skutky a být co nejhorlivjší v modlitbách za svou diecézi. Z toho dvodu konal také pou do íma, chtje na hrobech apoštol vyprosit potebné milosti pro svou diecézi.
 
Legenda o této pouti uvádí, e orel s rozpjatými kídly mu na této cest pi odpoinku poskytoval stín a tak se dostal mezi jeho atributy. V ím se po ti dny postil a setrvával na Petrov hrob, kde nakonec prý usnul a ve snu uvidl Petra, který ho upozornil na velkou híšnost katolík v Galii i v sousedních zemích, kde pro svou híšnost budou vydáni v moc nepátelských pohan. Jemu samému bylo pislíbeno zemít ješt ped vpádem Hun.
 
Smutný se vrátil za svými svenci, aby jim oznámil hrozící trest a znovu je vyzval ke kajícnosti. Pak odešel do Maastrichtu v Holandsku, kde chtl být pohben a pedem si pipravil hrob. Ten byl po jeho smrti oslaven divy a snad v roce 564 byl u nad ním vystavn chrám a posvcení nového, vtšího, je uvádno roku 1039. Ten stojí jako nejstarší v Holandsku a jediný nad hrobem svtce v této zemi. V roce 1372 tam Karel IV. získal ásteku z ostatk pro svatovítský chrám v Praze.
(zdroj – internet)
 
Jan Kareta


Komente
Posledn koment: 13.05.2017  15:22
 Datum
Jmno
Tma
 13.05.  15:22 olga jankov
 13.05.  11:34 ferbl