Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Pankrác, první z ledových mu
který slaví svátek podle obanského kalendáe i církevního.
 
V lidové pranostice je jedním ze tí zmrzlých mu. Význam tohoto jména tomu však píliš neodpovídá. Základem je toti ecké slovo pankartion, co znamenalo celkový závod, ale mnozí badatelé vycházejí ze slova pankratés a pekládají je jako vševládný. Jméno se u nás u objevuje jen zídka. Toto jméno má ale svou podobu v celé Evrop. Pankrác je patronem dtí.
 
Jeden ze známých nositel jména Pankrác se narodil v Synnad ve Frýgii (území dnešního Turecka). V dtství osiel a ujal se ho otcv bratr Dionysius. Tento strýc se stal jeho pelivým vychovatelem. V ím prý ml Pankrác njaké ddictví, protoe rodie odtud pocházeli, a strýc pedpokládal, e mu tam zajistí i lepší vzdlání. Ubytování našli údajn na Coeliu, jednom z ímských vrch a v sousedství místa, kde se scházeli kesané s papeem Marcelinem. Oba projevili zájem zjistit více o náboenství, které vychovává velmi dobré lidi a pitom je krut stíháno. Této píleitosti se jim dostalo. Sám pape je prý seznámil s vírou v Krista, pipravil na kest a tuto svátost jim udlil. Také jim z dvod pronásledování doporuil odchod na venkov, ale k tomu nedošlo.
 
Dionysius brzy zemel a Pankrác se snail svým zddným majetkem kesanm pomáhat, zvlášt tm trpícím. Pak jako kesan i on byl zaten a pedveden k soudu. Traduje se podání, e jeho výslechu se úastnil císa osobn, dle pedpisu mu byli nezletilí provinilci pedstavováni. Císa ml zájem na zmn Pankrácova pesvdení, poukazoval na bláhovost nechat se svést kesany, jejich náboenství bude brzy zlikvidováno. Asi trnáctiletý Pankrác prý odpovdl: "Stal jsem se kesanem z pesvdení a zstanu kesanem a do smrti." Za odhodlanou odpov tohoto znní císa naídil sttí.
 
Pohané asli nad odvahou mladíka a prý íkali: "Hle i dti opovrhují bohy." Síla jeho pesvdení je vybízela k úvaze o dvodech jeho víry.
 
Pankrácv ivot skonil poblí Aureliovy silnice kolem roku 304. Jeho tlo zboná paní Oktavilla tajn pohbila asi na svém blízkém statku. Pape Symmachus kolem roku 500 nechal nad jeho hrobem postavit basiliku.
 
K hrobu sv. Pankráce se váe legenda o kivopíseníkovi, který u jeho hrobu písahal a jemu nejdíve ochrnula pravice a pak prý zemel. Skuteností je, e Pankrác je uvádn jako ochránce zachování písahy a písahy v chrámu nad jeho hrobem jsou brány za obzvláš posvátné. V ím se také stalo zvykem, e novoktnci na Bílou sobotu odkládali své bílé šaty na jeho hrob a kestním slibem se veejn hlásili ke Kristu.
 
V Itálii zaal být Pankrác uctíván jako patron mládee a tato úcta se rozšíila i po Evrop. Ponejvíce je ale na nj upozorováno jako na "ledového mue".
 
Zobrazování v rytíské zbroji souvisí s jeho rytískou odvahou, ale me souviset i pijetím Pavlovy výzvy: "Vezmte na sebe plnou Boí zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno pekonat a obstát. Stjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrnni pancíem spravedlnosti, obuti k pohotové slub evangeliu pokoje a vdycky se štítem víry... Pijmte také pilbu spasení a me Ducha, jím je slovo Boí." (Ef 6,13-17)
(zdroj-internet)
 
Jan Kareta


Komente
Posledn koment: 13.05.2017  11:30
 Datum
Jmno
Tma
 13.05.  11:30 ferbl
 12.05.  11:46 olga jankov