Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
 
23. íjna vstoupilo Slunce do znamení Štíra
 
Znamení Štíra je druhým vodním znamením zvrokruhu. ivel voda vládne emocím a emocí je tvoen. Vodní znamení jsou Rak, Štír a Ryby. O Raku jsme si ekli, e jeho vládcem je Msíc a vládne emocím v našem nitru, které patí sob, rodin a vlasti. Jsou to emoce konkrétní, zamené na uritý objekt. Všichni je známe a všichni s nimi tak i tak zacházíme. 
 
Znamení Štíra vládne tm nejhlubším, dávno zapomenutým niterným emocím v nevdomí, které ale ijí dále svým ivotem. Pi rzných píleitostech se v nás znovu aktivují, oívají a vynoují se do našeho vdomí a tam zpsobují rzné pocity. Proto je znamení Štíra vnímáno jako znamení smrti a znovuzrození. Zapomenutí a rozpomenutí.  Jeho vládnoucí planetou byla planeta Mars pro svoji bojovnost a neústupnost a pro strategické nadání. Od nástupu fašismu a komunismu v roce 1930 objevené Pluto. Astrologie vnímá Pluta jako planetu pro vnitní obnovu, znovuzrození i transformaci.
 
Posledním vodním znamením jsou Ryby, které uzavírají celý planetární cyklus.  Znamení Ryb otevírá bránu do kosmu a tím je umonn pechod do vyššího vývojového stupn. lovk u nemusí „hrabat jen pro sebe nebo rodinu“, ale je schopen vyciovat také poteby jiných a úinn jim pomáhat. Je schopen slouit. Ryby jsou humanitárním znamením. 
 
Vrame se ale ke znamení Štíra a jeho hlubokým citm. Lidé, kteí mají siln obsazeno toto znamení Sluncem, Msícem i jinými planetami, jakoby okolo sebe šíili pocity tajemna, záhad, pronikavého pohledu. Je to proto, e proívají ivot velmi hluboce, intenzívn. Vjemy, které ostatní sotva zaznamenají, mohou Štíi cítit jako zdrcující bolest.  Zvlášt dleité je toto vdt pro rodie malých štíích dtí. Ony vám toti nesdlí nic o svých proitcích, ani mnohdy  nevdí, pro  dostali takovou „ránu“ do aludku, sevel se jim krk a chtli plakat. Zranní jsou velmi hluboká. Nkdy staí slovo, pohled, významné zakašlání a je to tady. Je pravdpodobné, e v okolí si toho nikdo ani nemusí všimnout. Pro dít je také pohodlnjší zatlait takovou vzpomínku, rychle zapomenout a obrátit pozornost na nco jiného. Psychologie ale ukázala, e potlaené negace vytváí lidi ústupné, poddajné, depresivní. as od asu se takto nahromadná energie seskupí a dojde k výbuchu. Obvykle v nepravý as a na nepravém míst. Jist to všichni známe. Je proto velmi dleité nauit dti a také dosplé vyjádit své pocity, popsat je a nebát se, e nkoho urazím nebo se ho nemile dotknu. Není to pravda. Mnohem horší je „myslet si své“ „ a nic nikomu neíkat“. Je to cesta opaná, do tmy. Otevení lidé dokáí pijímat i vyjádit emoce své i jiných a vytváí okolo sebe pohodu. Jejich pohled je jasný a istý. Nikoho svým postojem neurazí, umí pomoci.
 
Petrvává obecná pedstava, e Štíi jsou sexuáln náruiví, árliví, chtiví, dotrní a mstiví.
 
Nic lichotivého. Zkusme se podívat blíe. Emoce Štír jsou extrémn hluboké, extatické. Zamilovaný Štír dokáe nejíst, nespát, nesoustedí se na svoji práci, je pohlcen pouze jedinou pedstavou svého citu. Ovšem partner takového všepohlcujícího milence me být zdšen. Má svj ivot, své priority a tíha tak hlubokých emocí me pro nho být nesnesitelná. Proto utíká. Nenaplnná láska ovšem zamilovaného Štíra zrauje do té míry, e si mnohdy neví rady sám se sebou a chová se eknme jemn „nedstojn“. Je ovládán zvíecími instinkty. Je to hloubka. V této chvíli zaíná proces transformace – duchovní promny. Zdrcující, zniené a pošlapané city jsou uchopeny „svtelnými bytostmi“ a vyneseny do „vyšších sfér“. Štír se setkává s mystikou a promuje se v orla. Orel „král ptactva“ vidí svt z výšky, z nadhledu. Bolest je promnna v moudrost. Promna je smyslem znamení Štíra. Tomuto jevu náboenství íká „milost boí“, umní mluví o romantické nebo platonické lásce, souasná psychologie o euforii. Pudy se promnily v radost a lásku. Ohe míru a soucitu byl zaehnut.     
 
Štír dává svým lidem pronikavé vidní a  myšlení. Problémy vidí z více stran a chápe souvislosti. Tato schopnost dává Štírm jen malou pizpsobivost ve spolenosti. Obvykle uznávají a váí si jen nkolika jedinc, kterých si cení.  Jsou silnými individualitami, mají potebu mnit vci tak jak je vidí v souvislostech, stávají se buii. To jen do chvíle, ne poznají omyl, nesprávný smr. Potom se promují a stávají se úzkostlivými, pecitlivlými a obezetnými. Pocit Štíra, e „tápe“, okamit startuje autocenzuru. Uzave se do sebe, je neproniknutelný, sebetrestající. Zakazuje si pirozené poteby, ohrazuje se proti svtu a zavírá se sám ped sebou. Velmi mnoho lidí – Štír ijí v osamní, protoe nedokázali vystoupit ze své samoty a spojit se s jinými. Vystoupení z temnoty osamní a vstup do spoleenství a radosti je pro mnohé Štíry nepekonatelné. Rádi pijmou pomoc. 
 
Jako silné individuality, jsou Štíi pirozenými vdci, mají vynikající organizaní schopnosti, ale jen neradi vystupují na veejnosti. Lesk a slávu penechávají jiným. Více jim vyhovuje postavení „šedé eminence“, která tahá za nitky. V podízeném postavení se necítí dobe. Rádi vyhledávají tecí plochy, intriky a boj je pro n pirozená ivná pda. Velmi silná energie vle se me navenek jevit jako zaatost. Pouští se do tch nejtších úkol a pokud ví ve správnost, neustoupí.
 
V lékaství jsou vynikajícími chirurgy, umí dobe diagnostikovat, psychologie a psychiatrie je jejich domovina. Bývají dobrými detektivy, pracují v tajných slubách. Jejich myšlení je pesné, technické a pronikavé. 
 
V tle znamení Štíra vládne moopohlavním orgánm. Na této dráze leí také nos. Trpí li nkdo chronickou rýmou nebo se mu spouští asto krev z nosu, co je asté u dtí, meme si být jisti, e mají problémy v emocích a je teba s nimi o tom hovoit. Vyluování je proces pro naše zdraví velmi významný. Zbavujeme se odpadk, peitého, zbyteného snad i jedovatého. A to nejen v tle, ale i v emocích a myšlenkách. Všechno co vypustíme, odpustíme, vyadíme, odijeme, dlá místo novému, istému, radostnému. Proto smrt a znovuzrození, kterému vládne Štír.  
 
Znamení Štíra vládne planeta Pluto
Planeta je nejmenší, nejvzdálenjší od Slunce, s promnlivou obnou dráhou. Dnes astronomickým kongresem zrušená. Velmi mnoho emocí a dohad se toí okolo tohoto nebeského tlesa.
 
V astrologii má své nezastupitelné místo. Pisuzuje se jí transformace osobnosti, vše, co souvisí s ovládáním davu a s manipulací, vše, co v pírod souvisí se zánikem a vzkíšením. Pluto je strácem brány k hlubinám bytí, k záhrobí, k velkým pemnám a znovuzrození. Je strácem klí, které odemykají jiné svty.
 
Všechny mytologie mají své bohy, vládce podsvtní íše, kam pichází duše zemelých. Zde jsou váeny a rozdlovány podle svého vývoje a zásluh. V ecké mytologii Hádes, jinak zvaný nevidný, vládce podsvtí, ten který píjímá mnoho host. Jeho manelkou je  Persefona, bohyn Msíce v novu. ekové ani ímané nikdy nespojovali podsvtí se zlem. Je pirozené, e po období plodnosti pichází rozpad a rozklad, pestré barvy se mní v hndou a ernou. Rozpad a rozklad, tlení,  zakládá nové uspoádání, nové zrození. Je to pirozený dj. Kesané spojují smrt se zlým Satanem. To v lidech vyvolává strach ze smrti, neúspchu, selhání. Barvité líení pekelných muk bylo oblíbeným tematem inkvizitor. Dnešní hlubinná psychoterapie ve vtšin léebných procedur se zabývá tématem strachu. Strach je pvodcem všech nemocí, neštstí a utrpení. Poznáním a pijetím svého strachu se meme osvobodit a vyléit. 
 
Lidé se jen neradi dívají smrti, to je svému strachu, do tváe.  Aby se tomu vyhnuli, nazývali také Háda Plutonem, ten, který dává bohatství. Vláda penz, úzké skupiny bohatých, se nazývá plutokracie.  Plutokrat je lovk, který svou moc odvozuje od vlády penz. V horoskopu zrození místo pro cizí peníze, hluboké emoce a transformaci osobnosti je osmý dm. Je to místo, kterému vládne Štír a planeta Pluto.  
 
Rok objevení dnes zpochybnného Pluta, rok 1930 je rokem svtové hospodáské krize, radikalizace lidových mas, které podléhají demagogickým vdcm. Rodí se komunismus a fašismus. Rodí se ovládání mínní lidových mas, manipulace s fakty, fanatické oslavování idol. Uniformita, anonymita. Rodí se nenávist, krveprolití. Tenkrát je lidé cítili, dnes je umíme pojmenovat. Máme zkušenost. 
 
Kadý máme ve svém horoskopu zrození svého Pluta a tam kde stojí, ukazuje místo naší naprosté promny. Promna lovka probíhá celý ivot a je o sbírání zkušeností, neúspchu a pouení se z chyb, je o pozvolné transformaci. Z dtí, které ve škole trpí trémou, se stávají v dosplosti veejní eníci, ti, kteí mli megalomanské plány a ovládali jiné, zaili si své neúspchy a jsou te  skromnjší. Ti, kteí trpli pocity méncennosti a dokázali se jim postavit, jsou dnes sebevdomí jedinci. O tom je transformace, o tom je Pluto.
 
Také všichni známe skrytou a veejnou manipulaci s mínním. Poínaje v rodin. Mu nebo ena za úelem dosaení svého cíle umí rzn rafinovan hrát divadlo, útoit na city, mnohdy i v tch nejintimnjších chvílích. Známe pece starou lidovou zkušenost, e postel a dobré jídlo všechno spraví. Ani malé dti nejsou vyjmuty. Pláem, kikem, trucováním se umí doádat svého. Hodn se mluví o úplatcích. Za razítko, za dovolení, za výhody. Mnohdy siln plutonití lidé si staví své hranice spíš ze sportovních dvod ne z poteby, jen tak, aby si provili své monosti. A tak v pírodních rezervacích se staví chaty, domy, rekreaní stediska, dávno odmítnuté projekty znovu oívají, to, co se nám zdá proti zdravému rozumu, dostává zelenou. A tak se svt mní z planety lásky a krásy v jakýsi hndo erný absurdistán. Kadý z nás by se proto ml stát orlem, aby z nadhledu vidl do problém, dokázal je pochopit a moude ošetit. Toto je poselství planety Pluto.

Peji pkné dny.
 
Jana Muroová
 
Stelec
Kozoroh
Vodná
Ryby
Beran
Býk
Blíenci
Rak
Lev
Panna
Váhy
 
 
   
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma