Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

23. záí L Slunce vstupuje do znamení Váhy
 
Váhy jsou znamením, které vládne vztahm, jeho planetou je Venuše – Veernice.
V tle ovládají ledviny. Jsou znamením vzduchu a dávají pvabnou, otevenou a sdílnou povahu.
 
Symbolikou znamení je umenost, vyváenost, spravedlnost. Váení skutk dobrých, rovnováha tla a ducha, vyvaování protiklad. Ve starém Egypt váil duše zemelých bh Osiris, v kesanské kultue archandl Michael. Váhy pipomínají nutnou rovnováhu mezi vnjším a vnitním svtem.
 
Vláda Vah nastává v den podzimní rovnodennosti, kdy píroda vstupuje do své temné poloviny, nastává soumrak. Pudy se zklidují, vyerpávají. Lidé Váhy jsou pizpsobeni ke kompromism, váhání, nerozhodnosti. Jejich dobrou vlastností je vybranost, diplomacie, nestrannost, pvab, pizpsobivost, respektování partner, umlecké sklony.
 
Z tch záporných se me projevit apatie, nestálost, nerozhodnost, pohodlnost, nedbalost, pelétavost. Tlesná konstituce nebývá silná.
 
Protoe lidé Váhy jsou velmi citliví na své okolí, mají problémy sami se sebou. Potebují se nauit rozpoznat, co si pejí druzí a co oni sami. Cit pro názory druhých zpsobí, e ví pesn, co si kdo peje a chápou to. U rozhádaných stran se vdy pikloní na stranu slabšího, i kdy teba sami s názorem nesouhlasí. Jenom velmi tce nesou, e se lidé hádají. Piklánní se ke slabším z nich nakonec me dlat lidi ohebné, kteí ani sami nevdí co chtjí. Proto je pro n velmi dleité trvat na své osobnosti, sledovat svj cíl. Váhy jsou toti protipólem znamení Berana, osobnosti, která se neohlíí na názory jiných a jde za svým.
 
Nerozhodnost, nejistota, postup a ústup, jeden krok dopedu, druhý dozadu. Pi nutnosti volby, nebo mají li vyešit problém, propadají panice. Má li si Váha vybrat ze dvou vcí, barev, stih, ehokoliv, trvá velmi dlouho ne se rozhodne. Zvauje, stojí a neví. Proívá trauma, které ostatní nemusí chápat.  Vybere li si konen, pak proívá nový stres ze své volby, protoe neví, jestli byla správná.
 
Váhy jsou zásadn spravedlivé, nebojují, vdy se pokouší o smír. Ten je pro n dleitý. Lidé Váhy se velmi dobe uplatují v justici, pro svj šarm a výenost jsou dobrými diplomaty, umí usmíit rozhádané strany. Ve svém okolí potebují rovnováhu, harmonii. Jsou ochotni chápat a omlouvat i nejhorší vrtochy svých vrstevník. Tolerance je jejich druhá pirozenost, jak ze vstícnosti, tak z obavy, e by sami byli odmítáni. Tém vbec nejsou záludní, mají hrzu z výstelk, nikdy nezneuívají situace a za kadých okolností jsou taktní a umení.
 
Ideálem Vah je nikdy se nikoho nedotknout, všude nacházet prostor k dialogu a dohod, za kadou cenu se vyhnout konfrontacím a roztrkám. Nenechejme se ale mýlit. Je li rovnováhy píliš, Váhy se velmi rychle zanou nudit, není pro n práce a proto snadno se jim daí klidnou hladinu opt rozkymácet. Mohou být hádavé, nespolehlivé, pelétavé, lenivé. Kdy se opt vášn rozvíí, nastává rituál usmiování a Váhy jsou ve svém ivlu. Opt jsou váené a pijímané. 
 
Jako znamení ovládané Venuší, mají líbivý zevnjšek, potebují se pkn oblékat a zajímav si zaídit byt. Toté oekávají na pracovišti. Rádi se obklopují umleckými pedmty, navštvují divadla, koncerty, umlecké záitky jsou pro n dleité. Tvoí jejich souást. Sami ale málokdy bývají umlecky aktivní, spíš jsou pasivními konzumenty. Velmi je oslovuje hudba.
 
Ve fyzickém tle vládnou Váhy ledvinám, které symbolizují partnerské vztahy. Máme li problémy v partnerství, v pijetí, v lásce, chlad se velmi nepízniv projeví na ledvinách. Ledviny nám ukazují, nakolik jsme v rovnováze sami se sebou a se svým okolím.
 
Stojí li ve znamení Váhy v horoskopu jakákoliv planeta, vdy se jedná o oblast vztah. Váhy vyvaují. Potebují se domlouvat, potebují si ovit svj názor u partnera, potebují sdílet. ijí v rodin, ve vztahu, v pátelství, spolenosti, vdy obklopeni nkým, s kým je jim dobe. Samota je pro Váhy ruinující. Ume se od nich ít v partnerském souladu, míru s okolím a podle hesla „není lovku dobe samotnému“. To je poselství znamení Váhy.
 
 
 
Znamení Vah vládne planeta Venuše
 
Po Merkuru je planeta Venuše nejbliší Slunci, její obh trvá 225 dní. Postavení Venuše  v horoskopu ukazuje místo, které máme rádi, co rádi dláme, co se nám líbí. Jak umíme dávat a brát lásku. Merkur a Venuše jsou dv planety, které vládnou dvma znamením. Merkur vládne Blíencm a Pann, Venuše Býku a Vahám.
 
Ve znamení Býka je Venuše Jitenka. Poslední hvzda, kterou vidíme na obloze ráno. Jitní lidé vstávají po rozednní, mají rádi pírodu za rozbesku, pozorují kvtiny v zahrad, rosu, ranní chládek. Jsou to lidé instinktivní, pudoví, pímoaí. Rádi pracují. Jiná je Venuše Veernice, kterou jako první vidíme na obloze za soumraku. Práv ta vládne znamení Vah. 
 
ecká mytologie ji nazývá Afroditou, bohyní nejen lásky, krásy a plodnosti, ale i citu a spoleenského ivota.  Je asto zobrazována na lastue, jak vystupuje z moských vln. Jejím manelem byl bh podsvtí Hefaistos. Afrodita se ale nikdy nesmíila s údlem vrné manelky,  mla mnoho milenc. Její nejvtší vášnivou láskou a milencem byl bh války Áres, jinak Mars. Bohyn vzbuzuje okouzlení, smyslnost a neodolatelnou pitalivost. Je však také archetypem árlivosti, krutosti, promiskuity.
 
Také jiné mytologie uctívají bohyn lásky a plodnosti. V Indii ji známe jako bohyni plodnosti Lakšmí, v Mezopotámi Ištar, v Egypt Hathor, na severu Evropy Freya, kesané mají Maí Magdalénu.
 
Astrologický pohled na Venuši – Veernici je pohledem na zralou, okouzlující enu, která umí svým šarmem zaujmout. Má dar tlesného kouzla, vcítní, chápe, porozumí, umí pohladit potšit, pobavit. Má smysl pro krásu, rafinovanost, prostedí. Rozumí afrodisiakm, pomocí kterých dosahuje svých cíl. Není divu, e jedin tyto zbran dokázaly porazit silného, pudového, vdy k boji pipraveného Marse.
 
Venuše pedevším ovládá tsné partnerství a vztahy, její umní je rozvíjeno hlavn v  manelství. Aby lidé ve vzájemném vztahu spolu vycházeli, vyvíjejí se vlastnosti jako jemnocit, takt a ohleduplnost. Pokud je Venuše poškozená, zesiluje negativní vlastnosti. Me dlat lovka závistivého, árlivého, závislého i agresivního.
 
Postavení Venuše v horoskopu naznauje, jak se ten i onen lovk chová v milostných vztazích a jak snadno buduje partnerský vztah.  V horoskopu en poukazuje na to, ke kterému vzoru enského chování bude osoba tíhnout. U mu naznauje pozice Venuše co oekává od  en a který enský typ je pro nho atraktivní.
 
Venuše ovládá všechny pedmty a zpsoby chování které jsou píjemné, rozkošné, krásné, pvabné a pitalivé. Z lidí dlá nejen umlce, ale také lidi líné a rozkošnicky zaloené, kteí rádi ijí ze dne na den.  Meme si vybrat. Peji krásný den.
 
 
Jana Muroová
  
 
Rak
Lev
Panna
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma