Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Letní slunovrat
 
 
21. ervna  Slunce kulminuje na obratníku Raka, ijeme letní slunovrat.
 
 
„Mé milé léto, cos nám pineslo? Mnoho dobrého, kvítí pkného, modrého, bílého i erveného". 

Tak zpívá lidová píse a mnoho dalších písní, ve kterých naši pedkové uctívali léto jako dobu poehnanou. 
 
Letní slunovrat je den, který si v roním bhu uvdomujeme jako mezník, kdy velmi siln vnímáme vesmírné energie.
 
 
 
Naši pedkové, kteí byli siln spojeni s pírodou, cítili tento den a rznými rituály ho uctívali.  Pedevším se nabízí spojitost s vánoními svátky, zimním slunovratem. O nm se íká, e obratník Kozoroha je otvírán zlatým klíem a Slunce se k nám vrací. Oslavujeme zrození. Opan je tomu v ervnu. Obratník Raka je zavírán stíbrným klíem a Slunce od nás odchází do temnot a chladu, aby se opt zrodilo.  
 
Byly zaznamenány rituály našich Keltských pedk, jak oslavovali svátek Slunce – Coamhain.
 
Den 21. erven má nejvtší sílu
V tento den se konaly oslavy letního slunovratu. Veleknz vedl oslavné modlitby pro „Pána nejvtšího svtla“ a prosil o ochranu ped silami temnot. Prosil o dobrou úrodu a štdrost, zdravý dobytek a dobrý lov. Prosil o slunce a duchovní naplnní také pro lidi. Magickými pedmty bývala nádoba a hl. Lidé sedli v kruhu okolo ohn. Dleitou souástí obadu byl zápas starého Krále s novým svatým Králem, který musel vyhrát.
 
Veleknz pipomínal, e nesmíme zapomenout, e se Slunce zane blíit svému zániku a znovuzrození v ase zimy. Jak je to s Bohem, tak je to i s lovkem. Procházíme svým asem od narození a k smrti, stejn jako píroda, se blííme svému zániku, abychom opt povstali do nového ivota.  Lidé sedící v kruhu zpívali rytmické písn, bubnovali, tanili. Pi východu slunce brali hoící šípy a házeli je k obloze.
  
Náboenství našich pedk bylo o uctívání pírody. Aby umli ochránit úrodu, vas sklidit nebo zasít, potebovali sledovat pohyby hvzd, Slunce a Msíce. K tomu si stavli posvátné kameny – menhiry, které slouily jako kalendáe. Nejznámjší Stonehenge v Anglii. Ale i na našem území je takových památek velmi mnoho. V kesanských dobách na jejich míst byly stavny kostely a kaple.
 
Lidové písn a pohádky uchovaly mnoho tajemného okolo svatojánské noci 24. ervna (je to rovn zrcadlo štdrého dne).  Byliny sesbírané v tuto dobu mly nejvtší léivou sílu. Vyrábly se rzné ochranné talismany  i škapulíe pro zamilované. Mnoho zaíkávadel a tajemných rituál mlo vyvolat pedevším plodnost. Bylo dovoleno chlapcm vybírat si dvata.
 
Píroda v tento den je obzvláš tajemná a silná, opojná a je dobe, e ji umíme procítit a hledáme cestu zpt. Vdy odklon od pirozených vesmírných rytm pináší zkázu a zánik všem. Oslavme proto tento jedinený den vesele a pejme si plnou sílu a štdrou sklize.
 
Jana Muroová


Komente
Posledn koment: 23.06.2018  10:08
 Datum
Jmno
Tma
 23.06.  10:08 Von
 22.06.  18:08 Vesuvjana dky, Kamenn past na Lounsku...
 21.06.  15:23 olga jankov
 21.06.  13:38 olga jankov