Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kvtná nedle
 
Dnes je „Kvtná nedle“, tedy svátek, který pipomíná Kristv píchod do Jeruzaléma. Kvtná nedle je poslední postní nedlí a zaíná po ní Svatý týden. Pi bohoslubách se poprvé tou pašije. Kvtná nedle a události s ní spojené mohou být i podntem k zamyšlení nad sebou samými a naším dnešním ivotem.
 
Všichni byli nadšeni a všichni volali "Sláva", a vlastn tití lidé za pár dní volali: "Ukiuj ho, ukiuj ho," a tak je to zamyšlení i nad námi, jestli my také nemníme postoj v závislosti na tom, co kde kdo ekne a jsme schopní otoit o sto osmdesát stup.
 
Smrtná a Kvtná nedle
 
Kvtnou nedlí zaal kesanm pašijový týden pedcházející velikononím svátkm. Kesanské Velikonoce nejsou nic jiného ne staré svátky jara s pemnným obsahem náboenským. U dávno v dob pedpísemné se období po prvním jarním úplku oslavovalo jako vzkíšení pírody po zim. Kalendá starých národ, nejen Slovan, vycházel z lunárních fází; kdy msíc rostl, byla vhodná doba nco zaínat, kdy msíce ubývalo, hodilo se konit zapoaté. Šest dní se pracovalo a sedmý den odpoívalo také dávno ped pijetím kesanství, ukazují na to stará pojmenování dní v týdnu podle pohanských bostev.
 
Nepekvapí proto, e dv nedle ped prvním jarním úplkem mly mimoádný význam a pstovaly se velmi dávno kulty spojené s jarem. Vynášení smrtky je lidový zvyk pstovaný první nedli po novu pipadajícím do doby jarní rovnodennosti; pojmenování nedle dva týdny ped Velikonocemi nedlí Smrtnou je jméno slovanské, nikoli peklad liturgického názvu Dominica iudica, který by ml znít „soudná nedle“.
Rovn jméno nedle Kvtná je prokazateln slovanské, podle vtšiny filolog vzniklé na Velké Morav. Latinské jméno této nedle je Dominica palmarum a je peloeno z eckého výrazu pro palmu, její ratolesti podle Janova evangelia poslouily lidem vítajícím Jeíše pi píjezdu do Jerusalema týden ped idovským svátkem pesach. U nás ani v severnjších oblastech západní Evropy však palmy nerostou a Konstantin ze Solun, kdy pro naše pedky pekládal evangelium, pouil výrazu finik, tj. palma datlová. To se neujalo, patrn proto, e Velkomoravané takovému spojení nerozumli. U od nejstarších text se u nás nedle pojmenovávala podle kvt, které je známo také u germánských národ, a novji se i latinsky íkalo Dominica florum. Z Velké Moravy se dostalo jméno nedle dle (prvních) kvt i do ruského ndlja cvetonosnaja, polského (prokazateln bohemismu) kwietna niedziela, jihoslovanského cvetnica. Kupodivu staré církevní pomcky pro knze se k tomuto termínu nehlásí, pro n je to prost „šestá nedle postní“. Take zejm jde o jméno pvodn lidové.
 
Pašijový týden
 
Škaredá steda, Zelený tvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Hod boí velikononí byly hlavními dny pašijového týdne. O Zelený tvrtek, který byl k Velikonocm pidán ve stedovku, omýval biskup a eholní pedstavení pi mši dvanácti starcm nohy. Po obadu je pohostili a obdarovali. Tento úkon byl symbolicky spojen s Poslední veeí Pán.
 
Nejvýznamnjším dnem pašijového týdne byl však Velký pátek, den písného pstu a smutku nad smrtí Jeíšovou. O Bílé sobot bylo zvykem, e se konala slavná mše, po ní se lidé rozcházeli dom, aby se bavili pi dobrých pokrmech. Naproti tomu Velikononí nedle, kdy se provádlo svcení velikononích pokrm, byla dnem, který se proíval pouze v rodinném kruhu. Nejveselejší bylo Velikononí pondlí, den pomlázky, hodování a mrskání, aby dívky a eny zstaly mladé a ilé. Leckde také mládenci dívky polévali vodou. Smysl obojího byl totoný - mladá míza v letorostech a proudící voda pedává dotekem ivotodárnou sílu.
 
Jan Kareta

 Komente
Posledn koment: 25.03.2018  09:37
 Datum
Jmno
Tma
 25.03.  09:37 Vclav "Nebojte se!"
 25.03.  09:09 oga jankov
 25.03.  08:28 Kamila
 25.03.  07:53 Ivan
 25.03.  06:05 KarlaA